Participatie

Position paper van de kinderrechtencoalitie over stemrecht voor minderjarigen (2013).

Het Comité voor de Rechten van het Kind (het Comité) heeft om de twee jaar in september een Dag van General Discussion in Genève. Deze dag gaat over een specifiek artikel van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind of een verwant onderwerp. Deze bijeenkomsten zijn een kans om dieper in te gaan op de ontwikkeling van de inhoud en implicaties van het IVRK. Het onderwerp wordt gekozen door het Comité en ten minste één jaar van tevoren aangekondigd.

De Raad van Europa heeft op 28 maart 2012 een aanbeveling over de participatie van kinderen aangenomen.

VCOV stelde in 2015 een nieuwe brochure ‘Participatie op school voor. 

Aangepaste versie voor kinderen en jongeren van “Wij, de kinderen” en “Een wereld geschikt voor kinderen’’.

Het Onderzoekscentrum Kind & Samenleving heeft een voorgeschiedenis van ruim 20 jaar. Geleidelijk aan ontwikkelde het onderzoekscentrum eigen methodieken (o.m. belevingsonderzoek) en een eigen visie (gebaseerd op de kinderrechten en o.m. vertaald in het veerkrachtmodel). 'Kinderparticipatie' en 'maatschappelijke positie van kinderen' werden gaandeweg de centrale concepten van het onderzoekscentrum.

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen.

"WHAT DO YOU THINK?" is een Engelse uitdrukking en wil eigenlijk gewoon zeggen: "Wat denk jij ervan?" Dit project werd in 1999 door UNICEF België gelanceerd De bedoeling : Er voor zorgen dat het recht van kinderen en jongeren op een eigen mening en het recht om te participeren wordt gerespecteerd. Meer in het bijzonder kinderen en jongeren een stem geven in het rapporteringsproces naar het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in Genève en hun stem laten horen bij de politieke besluitvormers in België. Het project richt zich tot alle kinderen en jongeren die in België wonen.

Tweede rapport van Kinderen in België voor het Comité voor de Rechten van het Kind.

Debatgids voor kinderen over leefmilieu.

What do you think?: Debatgids voor de opmaak van het nationaal actieplan - debatten 20/11/02.

www.2015ikloopmee.be is een educatieve kinderwebsite over de millenniumdoelstellingen.

UNICEF is de afkorting van "United Nations International Childrens Fund". Dat betekent zoveel als het "Kinderfonds van de Verenigde Naties".

Karuur ondersteunt lokale jeugdparticipatie, ter versterking van de participatie van jeugdraden, kinderen en jongeren aan het lokale beleid. Karuur ondersteunt jeugdraden in hun rol van adviesorgaan binnen het lokale beleid door middel van het beantwoorden van vragen en het geven van vorming en begeleiding. Daarnaast zet het projecten op die de reikwijdte van jeugdraden vergroten en die kinderen en jongeren de kans geven om in een bredere context mee te bouwen aan het lokale beleid.