Wat zijn kinderrechten?

Kinderrechten zijn mensenrechten, maar kinderen zijn een bijzondere soort mensen. Enerzijds hebben kinderen nood aan meer bescherming dan volwassenen, anderzijds moet er voor gezorgd worden dat ze als volwaardige burgers worden beschouwd met eigen beslissingsrecht over hun leven en de maatschappij.

Alle kinderrechten staan samen in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Het Kinderrechtenverdrag is van toepassing op alle kinderen onder de 18 jaar en bevat 54 artikelen met alle burgerlijke, sociale, politieke, economische en culturele rechten van het kind.

Een gemakkelijke manier om te onthouden wat in het Kinderrechtenverdrag staat, is de opdeling in de 3 p’s: protectie, participatie en provisie.

Protectierechten

Protectierechten zijn rechten waarmee kinderen extra bescherming krijgen: tegen geweld, tegen oorlog, tegen armoede, tegen uitbuiting, tegen ontvoering, in justitie…

Participatierechten

Participatierechten zijn de rechten die er voor zorgen dat het kind gehoord wordt als volwaardige burger: kinderen krijgen een stem in beslissingen die over hen genomen worden, bij de rechter, in het opstellen van beleid…

Provisierechten

Provisierechten zorgen er voor dat een kind alles krijgt dat nodig is om zich te ontwikkelen: onderwijs, rust, vrije tijd, zorg…

Hoekstenen van het Kinderrechtenverdrag

Kinderrechten gelden voor alle kinderen

Non-discriminatie is het tweede artikel van het Kinderrechtenverdrag. De kinderrechten gelden dus voor álle kinderen. Er mag geen onderscheid gemaakt worden op basis van afkomst, leeftijd, geslacht of welk ander criterium dan ook. De Belgische overheid moet instaan voor de kinderrechten van élk kind in ons land.

Het belang van het kind staat voorop

In elke beslissing die genomen wordt over een kind door een rechter, een ouder, een leerkracht, de overheid … moet het belang van het kind een eerste overweging zijn (art.3).
x
x

Recht op ontwikkeling

Elk kind heeft het recht om te leven en om zich te ontwikkelen (art.6).

Het Kinderrechtenverdrag is ondeelbaar

Elk kinderrecht is even belangrijk, het ene recht bestaat niet zonder het ander. Het Kinderrechtenverdrag moet als geheel bekeken worden, je kunt er geen rechten uit ‘kiezen’. Een kinderrechtenbeleid verbindt alle levensdomeinen.

x

Participatie van kinderen is de basis

Revolutionair aan het Kinderrechtenverdrag is dat het kind voor het eerst wordt gezien als een zelfstandige drager van rechten. Elk kind moet toegang krijgen tot informatie om zijn mening te vormen (art.17), mag die mening uiten (art.13) en er moet met die mening ook rekening gehouden worden (art.12).

Ter bescherming van alle kinderen

Het Kinderrechtenverdrag is er gekomen om kinderen te beschermen tegen oorlog, geweld en onrecht. De strijd voor gelijke rechten voor alle kinderen, start bij de kinderen die in hun rechten geschonden worden.

Wat is het Kinderrechtenverdrag?

Op 20 november 1989 werd het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. België ondertekende het Kinderrechtenverdrag in 1991. Hiermee engageerde ons land zich om dit verdrag waar te maken via haar eigen wet- en regelgeving.

Het kinderrechtenverdrag is van toepassing op alle kinderen onder de 18 jaar en bevat 54 artikelen met alle burgerlijke, sociale, politieke, economische en culturele rechten van het kind.

196 landen hebben intussen het Kinderrechtenverdrag ondertekend en geratificeerd. Dit betekent dat deze 196 landen verplicht zijn het Kinderrechtenverdrag na te leven.

54 fundamentele kinderrechten

De Kinderrechtencoalitie stelde een overzichtelijke poster op, waarop alle 54 artikelen van het Kinderrechtenverdrag staan samengevat.

Wie is de Kinderrechtencoalitie?


De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen bundelt de krachten van 32 middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk

De Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Wat doet de Kinderrechtencoalitie?

De Kinderrechtencoalitie is de waakhond van de kinderrechten. Altijd, overal, en voor àlle kinderen. Wij willen dat kinderrechten dwars door onze samenleving lopen.

Daarom volgt de Kinderrechtencoalitie nauwgezet op dat België het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind toepast.