De Kinderrechtencoalitie rapporteert aan het Kinderrechtencomité.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen heeft als bijzondere opdracht de rapportage aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

Om erop toe te zien dat de landen die het Kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd hun verplichtingen hierin naleven, werd het VN-Comité voor de Rechten van het Kind opgericht. Het Kinderrechtencomité heeft als primaire taak het toezien op de naleving van de bepalingen zoals beschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Om de vijf jaar vraagt het Kinderrechtencomité aan de landen die het Kinderrechtenverdrag ondertekenden een balans op te maken van hun inspanningen door middel van een overheidsrapport. Dit overheidsrapport geeft een officiële stand van zaken van de naleving van het Kinderrechtenverdrag.

Daarnaast doet het Kinderrechtencomité ook beroep op bijkomende alternatieve rapporten van gespecialiseerde kinderrechtenorganisaties, waaronder de Kinderrechtencoalitie, die een kritische blik werpen op de naleving van het Kinderrechtenverdrag door de overheden.

Het Kinderrechtencomité leest en bespreekt zowel het overheidsrapport als de alternatieve rapporten. Op basis van een bespreking van de alternatieve rapporten op de pre-sessie stelt het Comité een lijst van bijkomende vragen op voor ons land.

Na het beantwoorden van de extra vragen en het inwinnen van bijkomende info, wordt een delegatie van de Belgische overheid uitgenodigd op de plenaire sessie in Genève. Daar gaat het Kinderrechtencomité rechtstreeks in gesprek met de overheidsdelegatie.

Na deze bespreking formuleert het Kinderrechtencomité de slotbeschouwingen voor ons land. Met deze aanbevelingen moet de overheid de komende vijf jaar aan de slag, zodat ze in het volgende rapport haar verbeteringen kunnen aantonen.

Lees hieronder het volledige rapportageproces.

Rapportageproces

Het overheidsrapport is een publiek document en wordt ook op de website van het Kinderrechtencomité gedeeld. Hieronder vind je de overheidsrapporten die sinds de ratificatie van het verdrag werden ingediend door België.

Tegen januari 2024 verwacht het VN-Kinderrechtencomité het volgende Belgisch rapport.

De alternatieve rapporten zorgen er voor dat het Kinderrechtencomité voldoende objectief geïnformeerd wordt over de naleving van het Kinderrechtenverdrag, niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit het middenveld, de praktijk, de wetenschap,…

Dit gesprek is gebaseerd op alle voorafgaande stappen en documenten. De sessie is publiek en mag bijgewoond worden door pers, kinderrechtenorganisaties en individuen. Ze is ook live te volgen of achteraf te bekijken.

De lidorganisaties van Kinderrechtencoalitie Vlaanderen hebben aandachtig de slotbeschouwingen van 2018 geanalyseerd, en vatten deze samen in 10 prioritaire slotbeschouwingen.

Wie is de Kinderrechtencoalitie?

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen bundelt de krachten van tientallen middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk.

De Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Dit doet ze in de eerste plaats door haar bijzondere opdracht, namelijk de rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité. De Kinderrechtencoalitie schrijft hiervoor om de vijf jaar een alternatief rapport, dat de inspanningen van de overheid ten aanzien van kinderrechten evalueert.

Wat zijn kinderrechten?

Kinderrechten zijn mensenrechten, maar kinderen zijn een bijzondere soort mensen. Enerzijds hebben kinderen nood aan meer bescherming dan volwassenen, anderzijds moet er voor gezorgd worden dat ze als volwaardige burgers worden beschouwd met eigen beslissingsrecht over hun leven en de maatschappij.

Op 20 november 1989 werd door de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd. België ondertekende het Kinderrechtenverdrag in 1991. Hiermee engageerde ons land zich om dit verdrag waar te maken via haar eigen wet- en regelgeving.

Een gemakkelijke manier om te onthouden wat in het Kinderrechten verdrag staat, is de opdeling in de 3 p’s: protectie, participatie en provisie.

De lidorganisaties