Home2022-10-17T12:53:35+02:00

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

De Kinderrechtencoalitie bundelt de krachten van 31 middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk.

Als netwerk kunnen we samen naar buiten treden, wat de impact van de acties van het middenveld verhoogt. Dat komt op zijn beurt de emancipatie van kinderen ten goede.

De Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in België door:

  • Informatie en expertise rond kinderrechten samen te brengen en te verspreiden
  • Kinderrechten actief te promoten en bekend te maken
  • Te rapporteren aan het Kinderrechtencomité in Genève
Over ons

 

 

 

 

De lidorganisaties

 

 

RAPPORTERING AAN HET KINDERRECHTENCOMITÉ

Alternatief rapport

Lees onze alternatieve rapporten
RAPPORT HOOFDTHEMA

Eindrapporten

Lees onze eindrapporten
BELEIDSWERK

Standpunten

Lees onze standpunten

Wat zijn kinderrechten?

Kinderrechten zijn mensenrechten, maar kinderen zijn een bijzondere soort mensen. Enerzijds hebben kinderen nood aan meer bescherming dan volwassenen, anderzijds moet er voor gezorgd worden dat ze als volwaardige burgers worden beschouwd met eigen beslissingsrecht over hun leven en de maatschappij.

Op 20 november 1989 werd door de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd. België ondertekende het Kinderrechtenverdrag in 1991. Hiermee engageerde ons land zich om dit verdrag waar te maken via haar eigen wet- en regelgeving.

Hierin staan in 54 artikelen met alle burgerlijke, sociale, politieke, economische en culturele rechten van het kind verzameld.

Een gemakkelijke manier om te onthouden wat in het Kinderrechtenverdrag staat, is de opdeling in de 3 p’s: protectie, participatie en provisie.

Lees meer

Protectierechten

Protectierechten zijn rechten waarmee kinderen extra bescherming krijgen: tegen geweld, tegen oorlog, tegen armoede, tegen uitbuiting, tegen ontvoering, in justitie…

Participatierechten

Participatierechten zijn de rechten die er voor zorgen dat het kind gehoord wordt als volwaardige burger: kinderen krijgen een stem in beslissingen die over hen genomen worden, bij de rechter, in het opstellen van beleid…

Provisierechten

Provisierechten zorgen er voor dat een kind alles krijgt dat nodig is om zich te ontwikkelen: onderwijs, rust, vrije tijd, zorg…

Hoofdthema ‘Onzichtbare Kinderen’

De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN-rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema.

In 2019 en 2020 werkte de Kinderrechtencoalitie rond het themaOnzichtbare Kinderen’.

Heel wat kinderen en minderjarige doelgroepen blijven onderbelicht in de cijfers, niet gevat door het beleid en niet bereikt door heel wat organisaties. Dit kan gaan over kinderen op straat, jonge mantelzorgers, kinderen verstoken van onderwijs of jeugdhulp, vermiste kinderen op de vlucht, kinderen met ouders in de gevangenis,… en meer.

Naast de bijdragen van de lidorganisaties, zette de Kinderrechtencoalitie zelf twee trajecten op rond twee specifieke doelgroepen: jonge mantelzorgers en kinderen op straat.

Lees meer

Kinderrechten in de kijker

Meer nieuws

Voor de medewerkers van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen blijft telewerken de norm. We zijn hierdoor telefonisch moeilijk bereikbaar. Voor dringende vragen kan je mailen naar: info@kinderrechtencoalitie.be

Ga naar de bovenkant