Home2024-01-05T15:48:08+02:00

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

De Kinderrechtencoalitie bundelt de krachten van 33 middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk.

Als netwerk kunnen we samen naar buiten treden, wat de impact van de acties van het middenveld verhoogt. Dat komt op zijn beurt de emancipatie van kinderen ten goede.

De Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in België door:

  • Informatie en expertise rond kinderrechten samen te brengen en te verspreiden
  • Kinderrechten actief te promoten en bekend te maken
  • Te rapporteren aan het Kinderrechtencomité in Genève

De lidorganisaties

Afbeelding alternatief rapport
RAPPORTERING AAN HET KINDERRECHTENCOMITÉ

Alternatief rapport

RAPPORTEN HOOFDTHEMA

Eindrapporten

BELEIDSWERK

Standpunten

Wat zijn kinderrechten?

Kinderrechten zijn mensenrechten, maar kinderen zijn een bijzondere soort mensen. Enerzijds hebben kinderen nood aan meer bescherming dan volwassenen, anderzijds moet er voor gezorgd worden dat ze als volwaardige burgers worden beschouwd met eigen beslissingsrecht over hun leven en de maatschappij.

Op 20 november 1989 werd door de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd. België ondertekende het Kinderrechtenverdrag in 1991. Hiermee engageerde ons land zich om dit verdrag waar te maken via haar eigen wet- en regelgeving.

Hierin staan in 54 artikelen met alle burgerlijke, sociale, politieke, economische en culturele rechten van het kind verzameld.

Een gemakkelijke manier om te onthouden wat in het Kinderrechtenverdrag staat, is de opdeling in de 3 p’s: protectie, participatie en provisie.

Protectierechten

Protectierechten zijn rechten waarmee kinderen extra bescherming krijgen: tegen geweld, tegen oorlog, tegen armoede, tegen uitbuiting, tegen ontvoering, in justitie…

Participatierechten

Participatierechten zijn de rechten die er voor zorgen dat het kind gehoord wordt als volwaardige burger: kinderen krijgen een stem in beslissingen die over hen genomen worden, bij de rechter, in het opstellen van beleid…

Provisierechten

Provisierechten zorgen er voor dat een kind alles krijgt dat nodig is om zich te ontwikkelen: onderwijs, rust, vrije tijd, zorg…

Cover publicatie 'Leer mij groeien'

Hoofdthema ‘Leer mij groeien’

De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN-rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema.

In 2021 en 2022 werkte de Kinderrechtencoalitie rond het thema ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten.

In Vlaanderen gaan meer dan één miljoen kinderen en jongeren naar school. Om er te leren, maar ook om te groeien. Zowel letterlijk als figuurlijk. Want onderwijs is meer dan kennis vergaren alleen.

Elk kind heeft recht op onderwijs, zo stelt het Kinderrechtenverdrag. Helaas is dit niet voor alle kinderen en jongeren realiteit. Heel wat kinderen en jongeren ervaren drempels waardoor ze niet volwaardig kunnen deelnemen aan het onderwijs. Bovendien heeft naar school gaan, naast de verwezenlijking van het recht op onderwijs, impact op tal van andere kinderrechten.

Daarom bundelt de Kinderrechtencoalitie haar krachten in een publicatie over onderwijs en kinderrechten. In ‘Leer mij groeien’ vertolken we de stem van kinderen en jongeren en benoemen we enkele uitdagingen in het onderwijs, met een diversiteit aan mogelijke oplossingen.

Kinderrechten in de kijker

Ga naar de bovenkant