In november nodigt het Platform 'Kinderen op de vlucht' je met plezier uit op haar filmdebatmaand. Zij organiseren die maand filmdebatten met drie films die telkens een verschillende stap tonen van de moeilijke reis van kinderen naar Europa.


Met hun memorandum wil UNICEF België toekomstige verkozen ambtenaren de nodige informatie bieden om kinderen op te nemen in hun programma’s en vooral in hun toekomstige acties.


Bij brasserie Sir Charles zijn kinderen sinds augustus niet meer welkom. De Kinderrechtencoalitie toont begrip voor de problemen die de uitbater in zijn restaurant ervaart, maar betreurt het verbod op kinderen in de zaak.


Vrijdag 5 oktober mochten we 40 deelnemers verwelkomen op onze eerste praktijkdag ‘Kinderrechten op Lokaal niveau’. In 9 praktijktafels maakten de deelnemers kennis met experts inzake vrije tijd, inclusie, meisjesrechten, participatie, migratie, jeugdhulp, justitie, kinderrechteneducatie en kindvriendelijk beleid.


Op 5 oktober werd unaniem de nieuwe algemene vergadering van de Kinderrechtencoalitie goedgekeurd. Deze bestaat nu uit: Awel, Arktos, Bednet, Cachet, Child Focus, Chirojeugd Vlaanderen vzw, Ecpat België, GAMS, Gezinsbond, GRIP vzw, HCA Oost-Vlaanderen, Jonge Helden, Kind & Samenleving, KIYO ngo, Liga voor Mensenrechten, Minor Ndako, Plan International België, SAM vzw, Tumult, tZitemzo, Uit de Marge, Unicef België, VCOV, Vlaams Welzijnsverbond en Welzijnszorg vzw.


Dit weekend was een drukke dag voor jonge klimaatactivisten. De dag waarop het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) waarschuwt voor de gevolgen van het niet halen van de klimaatdoelstellingen, leggen 50 tieners hun klimaateisen op tafel bij politici.


Ellen Vermeulen maakte een film over inclusief onderwijs, over 4 kinderen met een beperking die les volgen in het gewoon onderwijs. Sami, Irakli, Rosie en Nathan. 


Op dinsdag 16 oktober vindt de jaarlijkse Research On Stage plaats van het Kenniscentrum Kinderrechten. De dag gaat over kinderen, jongeren en milieu en gaat door in het ABC-huis te Brussel. 


Voor het nieuwe thema ‘Onzichtbare Kinderen’ zijn we op zoek naar organisaties die jonge mantelzorgers bereiken. Jonge mantelzorgers zijn minderjarigen die meer zorg opnemen in het gezin, omdat volwassenen dit (tijdelijk) niet kunnen. Zelfs al nemen ze zelf geen zorgtaken op, vaak maken ze zich wel veel zorgen om hun een gezinslid met een fysieke of psychische beperking of verslaving.


Wil je aan de slag rond kinderrechten op het lokaal niveau? Kom dan zeker naar deze namiddag boordevol praktijken en inspiratie. 


Het gesloten centrum in Steenokkerzeel beheerst al enkele maanden de actualiteit. Twee gezinnen met kinderen werden er ondertussen al opgesloten. Het opsluiten van kinderen omwille van de migratiestatus van hun ouders gaat in tegen heel wat internationale wetgeving en werd door verschillende wetenschappelijke studies bewezen als zeer schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. De Kinderrechtencoalitie neemt hier dan ook duidelijk standpunt in.


In maart 2014 lanceerde een groep NGO’s een campagne om een wereldwijd onderzoek op te zetten naar kinderen die beroofd worden van hun vrijheid. Om deze problematiek aan te kaarten wordt momenteel een uitgebreid globaal onderzoek over kinderen beroofd van hun vrijheid uitgevoerd in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In september worden de eerste resultaten verwacht.


Op 23 augustus trok een coalitie van vijftien middenveldorganisaties, waaronder de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de Liga voor Mensenrechten, naar de Raad van State tegen het opsluiten van gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf. De coalitie vraagt de schorsing en opheffing van het Koninklijk Besluit dat de modaliteiten van opsluiting van deze gezinnen regelt.


Sinds 11 augustus 2018 is het koninklijk besluit van kracht dat bepaalt dat gezinnen met kinderen kunnen worden vastgehouden met het oog op de verwijdering uit ons land. Voor dit doel werden dit jaar gezinsunits gebouwd binnen het gesloten centrum 127bis. De bouw en nu de opening van het centrum stuit al sinds de start op sterk verzet uit binnen- en buitenland.


De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema. In 2019 -2020 werkt de Kinderrechtencoalitie rond het thema ‘onzichtbare kinderen’.


Op 4 juni presenteerde de Kinderrechtencoalitie de prioritaire thema’s van het Alternatief Rapport aan Kinderrechtencomité in Genève. Op basis van onder andere deze input, kreeg ons land een lijst van bijkomende vragen toegestuurd. 


De VVSG maakte samen met de Brusselse en Waalse OCMW's een handige informatiebrochure over niet begeleide minderjarige vluchtelingen.


In juni werden de cijfers van het onderzoek naar vrijheidsbeperkende maatregelen in de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC's) en de zogenaamde proeftuinen bekend gemaakt. 


Zeven Gentse jongeren zijn bezorgd over de toekomst van de planeet en dus ook hun toekomst. Ze willen niet langer passief wachten tot politici sterke beslissingen durven te nemen. Ze trekken in oktober hun stoute schoenen aan en stappen van Gent naar Brussel om hun bezorgdheden en eisen persoonlijk over te maken aan politici. 


Op 18 juli werd een wetsvoorstel aangenomen in de kamer dat stelt dat elke gemeente vanaf nu over een ‘Lokale Integrale Veiligheidscel’ (LIVC) moet beschikken.


Op voorstel van de minister van Jeugd keurde de Vlaamse Regering op 18 mei 2018 het ontwerpbesluit over het jeugd- en kinderrechtenbeleid principieel goed.


De Vlaamse Regering keurde op 13 juli de ontwerptekst met de nieuwe eindtermen voor de lagere graad middelbaar goed.


Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie door maatschappelijke verandering. Ontdek hier hun vormingsaanbod voor het najaar 2018.

Arktos is op zoek naar een halftijds stafmedewerker en een voltijds vormingsmedewerker

Op 1 januari nam SAM, Steunpunt Mens en Samenleving, de activiteiten én de hele medewerkersploeg van Steunpunt Jeugdhulp over. SAM verbindt de expertise van vijf fusiepartners.


Cachet droomt van een betere jeugdhulp. Hoe ziet die eruit? De jongeren van Cachet dachten na over wat ze zouden veranderen, mochten zij minister van Jeugdhulp zijn. 

Besnijdenissen van meisjes en vrouwen in Vlaanderen een randfenomeen? Niets is minder waar.


Het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l’enfant en Plan International België organiseren met trots en enthousiasme de tweede Belgische Kinderrechtenprijs.


De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Unicef, het Kinderrechtencommissariaat, Unia en hun Franstalige tegenhangers werden op maandag 4 juni gehoord door het Kinderrechtencomité in Genève over de toepassing en naleving van het Kinderrechtenverdrag in België.


Op 17 mei is Mawda Shawri gedood door een politiekogel. Een kind van amper twee. In ons eigen land. De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vraagt om de dood van dit kind te zien als de dood van een kind. Een kind van 2 is gestorven. Dat vraagt in de eerste plaats om verdriet, medeleven, geduld, begrip en troost. En vervolgens actie van beleidsmakers om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst nooit meer mogelijk is.


Awel lanceerde een onderzoeksrapport over de impact van de terreuraanslagen op de jongeren die hen contacteerden.


Het project (Dé)clic is het logische vervolg op het project ‘Make- it Safe’. Het kreeg vorm vanuit de vaststelling dat een jongere die in nood is, zich makkelijker wendt tot andere jongeren om hulp te vragen. 


Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien. Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt daaronder.


Op 10 april 2018 is in Arnhem het Kinderrechtkantoor geopend. Het Kinderrechtkantoor is het eerste advocatenkantoor in Nederland dat in opdracht van kinderen werkt. 


Unia heeft sinds kort de internationale erkenning als nationale mensenrechteninstelling met status B. Unia dankt die status aan haar onafhankelijkheid en inzet voor mensenrechten, onder meer voor het recht op gelijke kansen en non-discriminatie.


Op maandag 4 juni 2018 werden de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Unicef, het Kinderrechtencommissariaat, Unia/Myria, het Steunpunt armoedebestrijding en hun Franstalige tegenhangers gehoord door het Kinderrechtencomité in Genève. 


De 27 lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie schreven allen mee aan het Alternatief NGO rapport voor het VN Comité voor de rechten van het Kind.


Vandaag dienen verschillende kinderrechtenorganisaties elk een eigen alternatief rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité.


In oktober 2018 komt de film ‘INCLUSIEF’ uit. ‘Inclusief’ neemt het standpunt in van vijf kinderen. We kijken mee over hun schouder, naar hun leven thuis en in school.


2018 is het jaar van de verandering voor de Kinderrechtencoalitie. Met een nieuw Alternatief Rapport, een nieuwe coördinator en een hervorming van het lidmaatschap (daarover later meer), gaan we nu ook de zomer tegemoet met een fonkelnieuw team.


Vanaf juli worden weer gezinnen met kinderen opgesloten naast de luchthaven. Het opsluiten van gezinnen met kinderen is al jaren een zeer omstreden beslissing, maar blijft opduiken op de politieke agenda.


Pimento en Samana (onderdeel van Christelijke Mutualiteiten) deden samen een traject rond de noden van jonge mantelzorgers op school.


Vorige week kondigden Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz en De Ambrassade de komst van WAT WAT aan. WAT WAT is een nieuw merk dat jongeren versterkt met antwoorden op hun vragen en hen gidst naar gepaste advies- of hulpkanalen. 


Zowel de Belgische als de Nederlandse overheden moeten er alles aan doen om IS-kinderen terug te halen uit oorlogsgebied. Zo pleiten Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en de Nederlandse kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.


Vorig jaar verdwenen er in ons land 618 gevluchte kinderen zonder begeleiding. Slechts 124 van hen werden gemeld bij Child Focus. Dat zijn er meer dan dubbel zo veel dan het jaar ervoor. Niemand heeft echter een volledig zicht op de omvang van dit probleem. Bij Child Focus, waar er elk jaar ook meer meldingen binnenlopen, meent men dat we slechts het topje van de ijsberg zien.


Chirojeugd Vlaanderen schreef een memorandum naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei 2019.


Op 27 april organiseerde de Vlaamse scholierenkoepel een inleefdag voor onderwijsbeleidsmakers. 50 beleidsmakers volgenden vrijdag een hele dag les in een middelbare school. Carolien Patyn, coördinator van de Kinderrechtencoalitie, volgde een dagje les in Sint-Vincentius Deinze, Campus Leiepoort Deinze.

Op 19 maart diende de Kinderrechtencoalitie samen met 10 andere organisaties een gezamenlijk beroep in bij het Grondwettelijk hof om de wet op schijnerkenningen nietig te laten verklaren.

De kinderrechtencoalitie koos op de algemene vergadering van 28 maart een gloednieuw bestuur uit haar leden. Het werd een sterke ploeg geëngageerde vertegenwoordigers van de lidorganiaties van de Kinderrechtencoalitie.

De Vlaamse regering werkt aan een decreet ter invoering van een jeugddelinquentierecht in Vlaanderen. De Kinderrechtencoalitie organiseerde een expertentafel rond dit onderwerp en schreef een advies over de ontwerptekst.

Op 26 oktober presenteerde organiseerde het Kenniscentrum Kinderrechten onderzoeksrapporten over het traject rond levensbeschouwelijke diversiteit in de klas.

Het Gemeenschapsonderwijs publiceert een visietekst over meertaligheid op school.

Tumult vzw en Kei-Jong vzw zijn de laureaten van de Cera-prijs 2018.

De werkgroep “Huisvesting voor (ex-)NBMV’s” van het Platform Kinderen op de Vlucht heeft 3 tools ontwikkeld om de toegang tot huisvesting van NBMV’s en ex-NBMV’s te verbeteren. 

FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) publiceerde haar derde jaarlijks overzicht van dak- en thuisloosheid in Europa.

Child focus voerde in 2016 al een onderzoek naar het fenomeen van tienerpooiers, maar vandaag wordt er opnieuw aan de alarmbel getrokken ; de aanpak werkt niet. 

Ecpat ontwikkelde heel wat materiaal om de strijd tegen kinderprostitutie aan te gaan; zowel campagnes en een meldpunt die wijzen op aandachtspunten voor toeristen, als informatie voor minderjarigen en hun ouders over gevaren op het internet.

De Europese organisatie Validity (voorheen Mental Disability Advocacy Centre (MDAC)) diende met de steun van GRIP in 2014 een collectieve klacht in bij het Europees Comité voor Sociale Rechten, een juridisch orgaan van de Raad van Europa. 

De Brusselse regering bereikte op 28 maart een akkoord over de kinderbijslag. Het nieuwe systeem gaat in vanaf 2020.

Sinds 1 april 2018 is de wet op schijnerkenningen effectief van kracht.

Jongeren en gezinnen die tevergeefs aankloppen bij gespecialiseerde jeugdhulp doen vervolgens een beroep op minder intensieve vormen van begeleiding binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, om zo toch één of andere vorm van begeleiding te hebben

Kinderhandel is dichterbij dan je denkt.

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) is een overlegplatform tussen ruim 90 gouvernementele en niet-gouvernementele kinderrechtenactoren in België.

De Kinderrechtencoalitie vraagt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) "het belang van het kind" centraal te stellen in de migratiewetgeving.

De federale regering wil via huiszoekingen mensen zonder wettig verblijf opsporen die niet vrijwillig gevolg geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten.

Op zaterdag 18 november werd de eerste Belgische Kinderrechtenprijs uitgereikt aan de School van het Maximiliaanpark.

StampMedia onderzocht  de mogelijke kloof tussen stedelijke jongeren met een migratieachtergrond en de nieuwsmedia.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits presenteerde samen met onderzoekers van KU Leuven de Vlaamse resultaten van de International Civic and Citzenship Education Study 2016.

UNICEF toont aan hoe kinderen geweld ervaren in alle stadia van de kindertijd en in alle omgevingen.

Discriminatie tegen meisjes is dagelijkse realiteit in België, zo blijkt uit een peiling van Plan International België naar aanleiding van wereldmeisjesdag. 

Op 6 oktober 2017 overleed prof. Eugeen Verhellen, decennialang voorvechter van de rechten van kinderen en jongeren.

Art Basics for Children (Brussel) krijgt de eerste cultuurprijs voor cultuureducatie. Spilfiguur Gerhard Jäger: “Het basisidee was en is nog steeds kansengelijkheid.”

Tot driekwart van de kinderen en jongeren op de vlucht riskeert mensenhandel en uitbuiting. Unicef trekt aan de alarmbel.

De Scholierenkoepel onderzocht de stress bij leerlingen en stelt uitwegen voor.

Hoe ervaren jongeren uit de jeugdzorg de overgang naar een zelfstandig leven?

Waarom lopen kinderen weg van thuis? Hoe overleven ze? En hoe komen ze terug?

Hoe is het gesteld met de inclusiviteit van onze samenleving?

De Integrale Jeugdhulpverlening verhoogde de capaciteit niet…

Staat de politie ook ten dienste van kinderen en jongeren?

De Kinderrechtencoalitie bracht een rapport uit over de rechten van kinderen in migratie. Bekijk het hier.