Memoranda lidorganisaties

Op initiatief van Vlaams Minister van Jeugd, Media en Brussel en coördinerend Minister Kinderrechten, Benjamin Dalle, nam de Vlaamse Regering op 7 februari, een principiële beslissing over de vijf prioritaire doelstellingen voor het toekomstige Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024.

Met het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan  wil de Vlaamse Regering concrete antwoorden bieden op de uitdagingen waar kinderen en jongeren vandaag mee worden geconfronteerd. Het geeft een sterke focus op waar de regering naartoe wil omtrent jeugd- en kinderrechten.

Als Kinderrechtencoalitie zijn we verheugd vast te stellen dat er een zeer bewuste keuze werd gemaakt voor deze vijf prioritaire doelstellingen. We kunnen alleen maar blij zijn met een Minister die kinderrechten zo duidelijk mee in zijn beleid integreert en zijn rol als coördinerend minister kinderrechten effectief invult.

De vijf prioriteiten luiden:

  1. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling
  2. Gezonde en leefbare buurten
  3. Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet
  4. Vrijetijdsbesteding voor allen
  5. Mediawijsheid

Per gekozen prioriteit wordt nu verder concrete actie ondernomen door de betrokken vakministers, experten, specifieke beleidsmedewerkers, jeugd(werk)organisaties en lokale besturen. Deze expertenteams zullen een concrete invulling geven aan de prioriteit. Dit zal uiteindelijk resulteren in het definitieve jeugd- en kinderrechtenplan. Het JKP moet uiterlijk op 1 oktober 2020 worden goedgekeurd door de Vlaamse regering.

In onze steeds complexere samenleving worden kinderen en jongeren met tal van uitdagingen geconfronteerd waarmee ze moeten leren omgaan. De druk op kinderen en jongeren is groot (2 op de 5 kinderen en jongeren zit niet goed zin zijn vel) en we zijn het er dan ook volledig mee eens dat welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling een prioritaire doelstelling is. Ook in de andere prioriteiten kunnen we ons terugvinden gezien de huidige maatschappelijke tendensen en uitdagingen.

Toch maken wij een kritische kanttekening hierbij.

We stellen ons de vraag waarom er niet voor gekozen werd om (kinder)armoede expliciet als één van de prioriteiten mee op te nemen.

België kent ondanks zijn welvaart een structureel armoedeprobleem. In 2019 liep 1 op de 5 kinderen en jongeren in België het risico om in armoede op te groeien. Dit hypothekeert hun toekomstperspectief omdat armoede aan de basis van uiteenlopende vormen van maatschappelijke uitsluiting staat en grote impact op veel verschillende levensdomeinen als bijv. gezondheid, huisvesting, onderwijs, … heeft.

Wij zien het niet expliciet benoemen van armoede in de prioriteitenlijst als een gemiste kans. Wij vrezen ervoor dat dit complexe probleem dat zich manifesteert in en doordringt tot bijna alle maatschappelijke- en beleidsdomeinen zo ondergesneeuwd zal raken.

Daarom stellen wij de vraag : Hoe gaat het beleid met deze uitdaging om? Welke stappen en acties zullen rond het terugdringen van de armoede ondernomen worden?  ….

Wij hopen dat onze twijfels ongegrond zullen zijn en dat het JKP erin slaagt de concrete invulling van de prioriteiten af te stemmen op de realiteit van de meest kwetsbare kinderen.

Meer info over het vernieuwde JKP is ook hier te vinden: