Memoranda lidorganisaties

Samen met middenveldorganisaties – waaronder ook enkele lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie – trekt het Kinderrechtencommissariaat geregeld aan de alarmbel over kinderen en jongeren die door de coronamaatregelen extra kwetsbaar worden. Van meet af aan pleiten ze voor een blijvende connectie met kwetsbare kinderen en jongeren en het vrijwaren van kinderrechten.   

Dit resulteerde al in verschillende positieve ontwikkelingen zoals het ‘Actieplan voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona’ van de Vlaamse Regering.   

Toch mist het Kinderrechtencommissariaat voldoende aandacht voor het kindperspectief in de coronamaatregelen. 

De bezorgdheden van de kinderen, jongeren, ouders, burgers en professionals die contact opnamen met hun Klachtenlijn, vertaalde het Commissariaat in dit advies. 

Het gaat ondermeer over duurzame oplossingen voor intrafamiliaal geweld, de mogelijkheid van preventieve gezinszorg, gelijke onderwijskansen, maar eveneens over de rechten van kinderen en jongeren in migratie, de werking van jeugdrechtbanken en de handhaving van de maatregelen door de ordediensten. 

Als Kinderrechtencoalitie onderschrijven wij het advies van het Commissariaat. De bezorgdheden die zij via hun klachtenlijn opvangen, komen veelal overeen met de signalen die wij vanuit het middenveld, vanuit onze lidorganisaties, krijgen. Ook wij merken dat deze ongerustheden nog in onvoldoende mate worden meegenomen in de beslissingen om de verspreiding van het coronavirus in te perken.