NCRK pleit voor wettelijk verbod op 'opvoedkundig geweld'

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) betreurt het feit dat België nog geen wetgeving heeft aangenomen om lijfstraffen voor kinderen in alle situaties uitdrukkelijk te verbieden. Dit in tegenstelling tot verschillende van zijn buurlanden en ondanks zijn internationaalrechtelijke verplichting in dit verband en de beslissingen van verschillende internationale en regionale instanties die België aanmanen dit te doen. Het adviesorgaan roept België dan ook op om zonder verder uitstel:

  • Het Burgerlijk Wetboek te wijzigen om de noodzaak aan positieve en niet-gewelddadige relaties en opvoeding in herinnering te brengen, te bepalen dat elk kind recht heeft op verzorging, veiligheid en een goede opvoeding en dat elk kind moet worden behandeld met respect voor zijn persoon en zijn eigenheid en niet mag worden onderworpen aan vernederende behandelingen of andere vormen van fysiek en psychisch geweld.
  • Deze wetswijziging hand in hand te laten gaan met bewustmakings- en voorlichtingscampagnes en steun-, begeleidings- en vormingsmaatregelen.

Het volledige advies vind je hier.