Memoranda lidorganisaties

In 2018 nam de Raad van de Europese Unie de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten aan. De bedoeling van deze richtlijn is, de regelgeving voor lineaire (klassieke media zoals TV) en niet lineaire diensten (zoals video-on-demand en video-sharing platvormen) en sociale media gelijk te trekken. De belangrijkste aanpassing die deze richtlijn met zich meebrengt is de verruimde bescherming van minderjarigen. 

Het is nu aan iedere lidstaat om deze Europese Richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Concreet betekent dit dat Vlaanderen haar mediadecreet tegen september 2020 in overeenstemming moet brengen met deze richtlijn.  

Het Kinderrechtencommissariaat formuleerde daarom in haar advies van 11 maart 2020 aanbevelingen om het Vlaams mediadecreet af te stemmen op de Europese Richtlijn. Hierna  een greep uit de vele aanbevelingen in het advies.  

De eerste cluster aanbevelingen gaat over de noodzaak van een goede bescherming van minderjarigen. Het Kinderrechtencommisariaat benadrukt het belang van het kinderrechtenperspectief als vertrekpunt voor de omzetting van de nieuwe richtlijnen en wijst er tegelijkertijd op dat de jongeren– en kinderrechtentoets (JoKER) zich hiertoe leent.  

Ten tweede doet het Kinderrechtencommissariaat de aanbeveling om ambitieuzer te zijn dan de Europese Richtlijn. Een uniforme bescherming over verschillende diensten heen verdient de voorkeur.  

Het handhaven van afdwingbare regels is een volgende aanbeveling. . Bescherming mag niet afhangen van de zelfregulering van minderjarigen. Een versterking van het mandaat van de Vlaamse Regulator voor de Media, de toezichthouder op de media, is hierbij aangewezen.  

Tenslotte  roept het Kinderrechtencommissariaat op om de bevordering van mediawijsheid op te nemen in het mediadecreet.  

De tweede cluster aanbevelingen gaat over de afscherming van schadelijke inhoud. Afscherming van schadelijke inhoud moet als standaard gehanteerd worden. Bovendien dringt de noodzaak van een performant classificatiesysteem zich op. Boodschappen die aanzetten tot geweld moeten in alle gevallen vermeden worden.  

De beperking van de hoeveelheid en de aard van reclame voor minderjarigen de laatste cluster. De beperkende maatregelen in het huidig mediadecreet beschouwt het Kinderrechtencommissariaat als een minimum. Een uitgebreidere bescherming van minderjarigen tegen reclame dringt zich op. . Daarnaast doet het Kinderrechtencommissariaat de aanbeveling om beperkende maatregelen ook toe te passen op gezinsprogramma’s. Ook adviseert het Kinderrechtencommissariaat om reclame voor schadelijke producten volledig aan banden te leggen en merkt op dat regels die reclame voor schadelijke producten helemaal aan banden leggen, ook voor volwassenen, de beste garantie zijn dat ook minderjarigen er niet aan worden blootgesteld. 

Het volledige advies van het Kinderrechtencommisariaat is te lezen op hun website .