Het (herziene) Europees Verdrag over adoptie van kinderen van 27.11.2008 verplicht de verdragsluitende staten hun wetgeving aan te passen aan de verdragsbepalingen. Essentieel is het principe dat het hoger belang van het kind op de eerste plaats komt. Het verdrag verduidelijkt dat principe en bepaalt de draagwijdte. Het verdrag behandelt onder meer de toelatingen voor adoptie, de raadpleging van het kind, de adoptievoorwaarden, de minimumleeftijd van de adoptant, voorafgaande onderzoeken, de gevolgen van een adoptie, het inwinnen van informatie bij een andere verdragsluitende staat, de diensten die met adoptie te maken hebben en de vorming van hun personeelsleden en de toegang tot informatie.

Link: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/202.htm