Op 25 januari behandelde het VN Comité voor de rechten van het kind voor het eerst een klacht onder het derde facultatief protocol van het Kinderrechtenverdrag. Een facultatief protocol is een tekst die bij het kinderrechtenverdrag hoort en die  de ondertekenende partijen van het verdrag vrijwillig kunnen onderschrijven. Het derde protocol betreft de klachtenprocedure. Op grond van dit derde protocol kunnen minderjarigen en hun vertegenwoordigers zelf een klacht over kinderrechtenschendingen indienen bij het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. Hiervoor moeten wel eerst de nationale klachtenprocedures zijn doorlopen. Een klacht kan worden ingediend door of namens een individueel kind of een groep kinderen. België ondertekende en ratificeerde het protocol in 2014, waardoor het dus ook geldt in ons land.

In Denemarken heeft het VN Comité nu dus voor het eerst een klacht onder dit protocol ontvangen en behandeld, m.b.t. het terugsturen van een Somalisch gezin, waarbij het Comité oordeelde dat dit inging tegen artikel 3 (belang van het kind) en artikel 19 (bescherming tegen geweld, in dit geval genitale verminking).

De samenvatting van het proces vind je hier terug.