Memoranda lidorganisaties

Middenveldorganisaties maken zich ernstig zorgen over voorstellen Vlaamse regeringsonderhandelingen.

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen ondertekende mee de open brief van 80-tal middenveldorganisaties aan regeringsonderhandelaars  met de eis dat de plannen voor veel middenveldorganisaties (schrappen of kortwieken) herzien worden. Omdat kinderen recht hebben op vertegenwoordiging, recht op een stem, recht op een leven in een inclusieve samenleving. En dat is precies wat middenveldorganisaties doen. Zij zijn de brug, de onmisbare schakels tussen individuele burgers en beleid. Ze bewaken grondrechten, luisteren naar individuele burgers en brengen hun stem bij beleidsmakers.

Zie hieronder de Open Brief, ook gepubliceerd in De Morgen 

Op deze website is de brief te lezen en zijn verder alle organisaties terug te vinden die de brief ondertekenden.

“Op 23 augustus lekte de voorlopige nota van de werkgroep integratie- en inburgeringsbeleid, die voorligt tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Die nota stelt onder meer het voortbestaan van het Minderhedenforum in vraag. De mogelijke afschaffing van het Minderhedenforum wordt gemotiveerd vanuit een bekommernis om inclusie. De nota stelt namelijk dat het beoogde integratiebeleid streeft naar een inclusieve samenleving, en dat steun aan zogenaamde ‘parallelle initiatieven’, gebaseerd op herkomst of levensbeschouwing, haaks staan op die inclusiviteit en dus niet langer zullen worden ondersteund.

Wij zijn ervan overtuigd dat het ondersteunen van belangenbehartigers en vertegenwoordigers van kansengroepen de inclusie net bevordert. Overheidssteun voor en samenwerking met het middenveld is zelfs een fundamentele voorwaarde voor een inclusieve samenleving. Inclusie betekent immers dat iedereen als volwaardige burger participeert in alle domeinen van de samenleving. Dat doel bereiken we alleen door drempels waar specifieke doelgroepen op botsen zichtbaar te maken en systematisch weg te werken. Dat is precies wat gelijkekansen- en verwante organisaties doen: structurele drempels detecteren en concrete oplossingen aanbieden. Uit onze ervaring en praktijk weten we dat een beleid dat gelijke kansen creëert voor kwetsbare groepen, ook gunstig is voor burgers in een sterkere positie.  Zonder slagkrachtige gelijkekansenorganisaties worden structurele drempels en discriminatie niet langer gedetecteerd en aangekaart, laat staan bestreden.

Zonder onze verenigingen, belangenbehartigers en spreekbuizen wordt elke burger een eiland dat zelf maar moet zien te overleven wanneer zijn rechten worden ingeperkt.  Het gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen in plaats van versterken is nefast voor de  inclusieve samenleving en voor de democratie waar we naar streven. Middenveldorganisaties zijn de brug, de onmisbare schakels tussen individuele burgers en beleid. Ze bewaken en verdedigen onze grondrechten, luisteren naar individuele burgers en brengen hun stem bij beleidsmakers. Een Vlaamse regering die de bezorgdheden van mensen ernstig neemt, erkent en steunt deze organisaties als volwaardige partners om samen doeltreffend beleid te ontwikkelen, een beleid dat niet over maar mét mensen wordt gemaakt.

Wie het gelijkekansen- en integratiemiddenveld wil afbreken in plaats van versterken is geen voorstander van inclusie, en handelt niet in het algemeen belang. ”