Organisaties

Welzijnszorg is een vereniging zonder winstoogmerk die met vele vrijwilligers en een team van beroepskrachten in heel Vlaanderen en Brussel actief is en elke vorm van uitsluiting van individuen en groepen hier in eigen land bestrijdt.

De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld is een internationale niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor armoedebestrijding.

Met cijfers en documentatie informeert men (toekomstige) pleegouders uit Vlaanderen.

Inclusion International is een netwerk van families, advocacy verenigingen en sympathisanten die werken aan een beter leven voor personen met een handicap. Het is een van de grootste internationale NGO' die bezig zijn met het thema handicap en inclusie.

De website www.kids.partena.be geeft een duidelijk overzicht over de rechten op kinderbijslag voor de ouders en de kinderen zelf

De overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg van Vlaanderen en Brussel hebben als opdracht samenwerking in de GGZ bevorderen en ombudsfunctie in de GGZ organiseren.

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen.

Voor alle vaders, moeders, gescheiden ouders, grootouders, stiefouders, en andere opvoeders die behoefte hebben aan een gesprekspartner die luistert, ondersteunt, informeert, en adviseert omtrent opvoeding.

Het Vlaams Patiëntenplatform VZW is een onafhankelijke koepelorganisatie van patiëntenverenigingen uit Vlaanderen

GRIP staat voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap. GRIP is een mensenrechtenorganisatie die bestaat sinds december 2000.

De Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek  van de Universiteit Gent is één van de tien vakgroepen binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent.

OASeS of de ‘Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad’ maakt deel uit van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen (UA).

Het Hoger Instituut Voor de Arbeid (HIVA) is gespecialiseerd in wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek.

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.

Decenniumdoelen 2017 is een samenwerkingsplatform waarin dertien organisaties hun krachten bundelen om de armoede te bestrijden.

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die op een duurzame manier wil bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.

Vzw De Link staat in voor de coördinatie van de opleiding en de tewerkstelling van ‘ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting’.

Recht-Op stimuleert het onderhandelingsgesprek tussen mensen die in armoede leven, de samenleving en het beleid.

In elke Vlaamse provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) werkzaam.

Als woord lijkt 'opvoedingsondersteuning' voor zichzelf te spreken: ondersteuning bieden bij het opvoeden van kinderen en jongeren. 

Better Care Network werd gelanceerd naar aanleiding van de internationale conferentie over kinderen en residentiële zorg in Stockholm in 2003

Eigen Kracht Conferenties wil samen met andere partners een aanvullend en vernieuwend aanbod creëren voor problematische situaties betreffende minderjarigen en hun gezin.

In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal.

Het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning begeleidt en ondersteunt lokale en regionale diensten/organisaties/netwerken

Het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen is een privé stichting naar Belgisch recht, erkend als instelling van openbaar nut en met een internationale dimensie.

Drugsinbeweging is een samenwerkingsverband tussen VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) en VVKSM, KSJ-KSA-VKSJ, CHIRO, FOS, KLJ en KAJ

Inclusion Europe is een non-profit organisatie die campagne voert voor de rechten en belangen van personen met een verstandelijke handicap en hun familie in Europa.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven.

Sensoa onstond op 1 januari 2001 als integratie-organisatie van Het Aidsteam, de Aidstelefoon (StAG), de Hiv-Vereniging Vlaanderen, Het Buddysysteem (The Foundation) en IPAC soa & aids-vzw. Als diensten- en expertisecentrum rond hiv en soa wil sensoa veilig seksueel genieten en kwaliteit van leven met hiv bevorderen.

Ouders voor Inclusie is een beweging van ouders die zich verenigd hebben rond hun streven naar inclusie voor hun kinderen.

Avert is een internationale liefdadigheidsorganisatie met zetel in Engeland.

Netwerk van organisaties en individuen die werken aan de uitroeiing van kinderprostitutie, kinderpornografie en kinderhandel voor sexuele doeleinden.

UNAIDS is het V.N.-programma dat zich expliciet focust op de problematiek van AIDS.

Het kindermisbruik-preventienetwerk is het internet-zenuwscentrum voor professionelen die actief zijn op het gebied van kindermisbruik en - verwaarlozing.

Dringende en volledige wegwerking van het 'opvang tekort' in de residentiële of semi-residentiële voorzieningen.

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen.

Het JAC helpt jongeren met al hun vragen en problemen.

Info voor jongeren.

De Stichting Inclusief Onderwijs bestaat uit een groep ouders van kinderen met diverse handicaps, ouders van kinderen zonder handicap, leerkrachten van reguliere scholen en professionals op het terrein van de zorg voor mensen met een handicap.

Inclusie Vlaanderen verdedigt de rechten en belangen van personen met een verstandelijke handicap.

Federaal agentschap voor kinderbijslag 

Kind en Gezin is een Vlaamse openbare instelling die jou en jouw gezin bijstaat en advies geeft over het welzijn van jouw kind.

PAS staat voor Pedagogisch Advies en Stimulering, wat neer komt op een totaalaanbod opvoedingsondersteunende activiteiten voor alle Genkse ouders en opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.

OAF is een onafhankelijke, non-profit mensenrechtenorganisatie voor weeskinderen en verlaten kinderen wereldwijd.

Het Steunpunt Adoptie vzw werd opgericht op 1 januari 2013 en bundelt de expertise van VCOK-adoptie, Triobla, VAG en Steunpunt Nazorg Adoptie.

World Health Organisation - Wereldgezondheidsorganisatie.

Internationale ngo die werkt aan het stimuleren van onderzoek naar en behandeling van sexuele misdadigers.