Ngo's- organisaties

Het Kinderrechtencommissariaat werd opgericht door het Vlaams Parlement om de rechten en belangen van kinderen in Vlaanderen te verdedigen. Het Kinderrechtencommissariaat heeft als hoofdopdrachten: het uitbrengen van advies aan het Vlaams Parlement, het onderzoeken van de leefsituatie van kinderen en jongeren, het informeren en sensibiliseren van kinderen over hun rechten, en een ombudsdienst zijn voor kinderen.

United for Human Rights (UHR) is een internationale non-profit organisatie die zich heeft toegewijd om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau te implementeren.

Op 1 januari 2010 is de werking van het Centrum voor de Rechten van het Kind (Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent) overgedragen aan het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi).

De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. Ze versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving en hebben een positieve impact op hun levenskwaliteit

De NCRK is een overlegplatform tussen ruim 90 kinderrechtenactoren die bij samenwerkingsakkoord door de betrokken Belgische overheden zijn aangeduid.

Child Rights Connect formerly the NGO Group for the CRC

Eurochild is een netwerk van organisaties en individuen die werkzaam zijn in heel Europa om de rechten en het welzijn van kinderen en jongeren te bevorderen.

Child Helpline International is een internationaal netwerk van telefoon-hulplijnen voor kinderen en jongeren.

De hoofddoelstellingen van het kinderrechteninformatienetwerk zijn het verbeteren van het leven van kinderen door:(1)tegemoet te komen aan informatiebehoeften van organisaties en individuen betrokken bij kinderrechten (2) het ondersteunen en promoten van de implementatie van het IVRK (3)het ontwikkelen van netwerkinstrumenten die een effectieve informatieuitwisseling tussen CRINleden mogelijk maken.

UNICEF is mandated by the United Nations General Assembly to advocate for the protection of children's rights, to help meet their basic needs and to expand their opportunities to reach their full potential.

Het Europees netwerk van Masters in Rechten van het Kind (ENMCR) werd in september 2004 opgericht in Berlijn, Duitsland met de steun van vijf West-Europese universiteiten en de niet-gouvernementele organisatie Save the Children van Zweden. Het netwerk brengt academici, onderzoekers, ngo's, overheidsdiensten en studenten bij elkaar.

Het 'European Network of Ombudsmen for Children' is een netwerk van ombudsdiensten voor kinderen in Europa. Hun doel is opkomen voor de implementatie van het Kinderrechtenverdrag, ondersteunen van lobbying voor rechten van kinderen, informatie en strategiën uitwisselen en het promoten van onafhankelijke ombudsdiensten voor kinderen.

Onderzoekcentrum van UNICEF 

Sinds 2011 heeft men in Nederland een Kinderombudsman.

Defence for Children Nederland

Save the Children investeert elke dag in de kindertijd, in tijden van crisis en gericht op onze toekomst. In de Verenigde Staten en over de hele wereld, geven ze de kinderen een gezonde start, de kans om te leren en bieden ze bescherming tegen schade.