Jeugdrecht

Position paper van de kinderrechtencoalitie over minderjarigen in detentie (2014).

De Wet betreffende de Gemeentelijk Administratie Sancties, die op 1 januari 2014 in werking trad

Het uitgebreide standpunt Kinderrechtencoalitie Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Position Paper Kinderrechtencoalitie over Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS, 2015).

Position paper van de Kinderrechtencoalitie over de Salduz-wetgeving (2015).

In België kunnen kinderen het gemakkelijkst hun rechten laten verdedigen in een rechtbank. Dat blijkt uit een rapport van CRIN waarin ons land bovenaan de ranglijst staat.

Verslag over het recht van kinderen op kindvriendelijke justitie.

Justitie moet meer kindvriendelijk worden, aldus het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).

Het Comité voor de Rechten van het kind organsieert minimum één keer per jaar een 'Day of General Discussion'.

Bij het afsluiten van de 44ste sessie van het Comité (02.2007) werd een Algemeen Commentaar aangenomen (nr.10) over de rechten van kinderen in het jeugdrecht.  Een "General Comment" of Algemeen Commentaar is een gezaghebbende leidraad voor de interpretatie van het door de Commentaar behandeld onderwerp.

Bekijk de pdf hier.

Handboek 'Children's Rights behind bars. Grondrechten van kinderen die van hun vrijheid beroofd zijn: Verbetering van toezichtmechanismen' 

 
 

Het Decreet Rechtspositie Minderjarigen geëvalueerd

Op vrijdag 19 november 2010 werden de resultaten van de focusinspecties gepresenteerd op een studiedag.

Wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

Professionelen die met minderjarigen werken, kunnen op deze site meer informatie vinden over het Belgisch jeugdrecht, én over het concrete aanbod van de juridische helpdesk.

Op 29 september 2011 nam de VN mensenrechtenraad een resolutie aan over jeugdrecht. 

Ter gelegenheid van het aflopen van het mandaat van de allereerste Kinderrechtencommissaris werd in 2008 een dossier uitgebracht 'Recht op recht. Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming van minderjarigen'.


Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter.

Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord.

De Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank 

Op 29 oktober pleitten de Kinderrechtencoalitie, de Liga voor Mensenrechten i.s.m. de Ligue des Droits de l'Homme, de vakbonden e.a. voor het Grondwettelijk Hof in de zaak van de controversiële GAS-wet.

U kan hier het pleidooi van de Kinderrechtencoalitie raadplegen.

Het verzoekschrift tot vernietiging kan u hier bekijken.

Toolkit van CRIN om o.a. uit te zoeken hoe rechtshulp gratis kan verleend worden aan kinderen en kinderrechtenorganisaties.

De site richt zich tot alle praktijkwerkers met vragen over rechten van kinderen en jongeren.

In het advies “ongeplande huisbezoeken” naar aanleiding van het ingediende verzoekschrift, geeft het Kinderrechtencommissariaat advies over de mogelijkheid van ongeplande huisbezoeken in de bijzondere jeugdbijstand. De discussie situeert zich in het spanningsveld tussen het recht op privacy en bescherming van het gezinsleven enerzijds en de plicht van de overheid om kinderen te beschermen anderzijds.

Videoconferentie: een volwaardig alternatief voor face-tot-face contact tussen de jongere en de jeugdrechter?

Op 4 maart 2008 organiseerden de CODE en Kinderrechtencoalitie een ronde tafel rond het nieuwe jeugdrecht.

Vanaf januari 2012 bundelen het Steunpunt Jeugdhulp, het Kenniscentrum Kinderrechten, de werkgroep Rechtspraak en uitgeverij Larcier de krachten om tot een sterker product te komen.

Ontwerp van Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd + kindeffectrapport (23 mei 2002).

Het advies van het Kinderrechtencommissariaat vindt u hier terug.

Onderzoek naar de beslissingen van jeugdrechters in MOF-zaken.

Het Vlaams Parlement keurde een resolutie goed die pleit voor meer coherentie tussen de federale en vlaamse aanpak van jeugdige delinquenten.

Rechtswaarborgen voor minderjarigen in detentie doorgelicht

Slottekst van een conferentie over de opsluiting van minderjarigen in België.