Jeugdbeleid

Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019

Het Comité van ministers van de Raad van Europa nam op 26 november 2008 een resolutie aan inzake jeugdbeleid.

Decreet  houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 20 januari 2012.

Site Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

Het jeugdonderzoek in Vlaanderen verloopt weinig systematisch en weinig gecoördineerd waardoor op dit brede veld overlappingen en leemtes voorkomen. Zowel beleidsmakers, praktijkwerkers als onderzoekers ervaren dit als een knelpunt. Om aan deze pijnpunten tegemoet te komen werd in het voorjaar 2003 het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) opgericht, op initiatief van de Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken. 

Op 26 juni 2012 ondertekenden minister-president Kris Peeters en minister van Jeugd, Pascal Smet, samen meet jongeren en maatschappelijke stakeholders het jongerenpact.

Het Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP Jeugd) werd in 2006 opgericht om een coördinerende rol te spelen op het vlak van jeugdinformatie in Vlaanderen. Aanleiding was de belofte in het vorige regeerakkoord (2004-2009) om meer aandacht te besteden aan jeugdinformatie. Jongeren hebben immers recht op correcte (jeugd)informatie.