Internationaal - VN

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties dat werd goedgekeurd in New York op 20 november 1989. 196 Staten hebben dit Verdrag geratificeerd.

Het Comité voor de Rechten van het Kind bestaat uit 18 onafhankelijke experten die toezien op de naleving van het IVRK door de Staten.

Een "General Comment" of Algemeen Commentaar is een gezaghebbende leidraad voor de interpretatie van het door de Commentaar behandeld onderwerp.

Het Comité voor de Rechten van het kind organsieert minimum één keer per jaar een 'Day of General Discussion'.

Facultatief protocol van 25 mei 2000 bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten

Facultatief protocol van 25 mei 2000 bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind betreffende de inschakeling van kinderen in kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie.

Op 19 december 2011 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het derde protocol bij het VN Kinderrechtenverdrag aan. Dit protocol installeert een klachtenprocedure. Kinderen of hun vertegenwoordigers kunnen een klacht indienen over de schending van hun rechten bij het VN Comité voor de Rechten van het Kind.

Positon paper van de Kinderrechtencoalitie over het klachtenprotocol (2015).

Child Rigts Connect heeft een gids gepubliceerd voor NGO's voor het rapporteren over de optionele protocollen bij het IVRK (OPAC/OPSC).

Er zijn 10 VN-Comités (Human Rights Treaty Bodies) die toezien op de implementatie van internationale mensenrechtenverdragen.

Algemene site van de Verenigde Naties.

Directory of United Nations System Organizations
 

Slotdocument van de Speciale Zitting van VN-kindertop te New-York, 10 mei, 2002. 

Een nieuw UNICEF-rapport (2016) stelt ongelijkheid tussen kinderen in rijke landen aan de kaak. België is bij de slechtste leerlingen van de klas!

Analyse CRIN schending kinderrechten op basis van Children's Rights Wiki.

De wereld is nog steeds een erg oneerlijke plek voor de armste en de meest gemarginaliseerde kinderen, ondanks de enorme vooruitgang sinds het aannemen van het Kinderrechtenverdrag in 1989.

Naar aanleiding van het Internationale Mensenrechtendag van 10 december (2011) stelde Vlaams minister-president het beleidsdocument 'Mensenrechten en het Vlaams internationaal beleid' voor. In het document legt Vlaanderen de klemtoon op vier prioritaire groepen van mensenrechten, waaronder de Kinderrechten.

In de serie 'Innocenti Working Papers' verscheen het werkstuk 'The role of civil society in implementing the general measures of the convention on the rights of the child'.

Tweejaarlijks (volgende editie in 2016) brengt het kinderrechtenluik in de Advanced Summer Course “Human Rights for Development (HR4DEV)” de mogelijkheden en beperkingen van kinderrechten en globalisering in kaart.

Deze studie van het Kenniscentrum Kinderrechten vergelijkt de beleidsagenda’s ten aanzien van kinderen, jongeren en kinderrechten van de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties, en identificeert mogelijke synergieën tussen deze agenda’s.

Advies van Kinderrechtencommissarissen, Jeugdraden en Kinderrechtencoalities over het aanvullend protocol bij het IVRK inzake een klachtenprocedure.

De acht Millennium Development Goals (MDG's) - die variëren van een halvering van extreme armoede tarieven tot het stoppen van de verspreiding van HIV / AIDS en het verstrekken van basisonderwijs voor iedereen. 

Streefdatum: 2015 

Het onderzoekscentrum van UNICEF in Firenze publiceert regelmatig rapporten over de situatie van kinderen in de geïndustrialiseerde landen. Deze Report Cards verschijnen om de zes maanden

Rapport UNICEF: The state of the world's children: special edition. Celebrating 20 years of the CRC.

Een nieuw UNICEF-rapport (2016) stelt ongelijkheid tussen kinderen in rijke landen aan de kaak. België is bij de slechtste leerlingen van de klas!

De KidsRights Index is de jaarlijkse globale index die landen rangschikt naar de mate waarop ze kinderrechten toepassen en verbeteren

Het principe van 'het belang van het kind' heeft steeds de nodige aandacht gekregen in academische kringen.

The Children's Rights Wiki van CRIN verzamelt alle informatie over kinderrechten in elk land met internationale en regionale mensenrechtenmechanismen.

UNICEF publiceert sinds 2004 onder de noemer 'Progress for Children' rapporten waarin de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd worden belicht. 

Het Kinderrechtencollectief is een coalitie van kinderrechtenorganisaties ter bevordering van de rechten van het kind.

De VN-Mensenrechtenraad toetste in 2010 48 landen middels het mechanisme van de universele periodieke toetsing (UPR). Deze toetsing is een nieuw en uniek mechanisme, opgestart in april 2008

De VN-mensenrechtenraad adopteerde de allereerste resolutie over het recht op geboorteregistratie en wettelijke identiteit op 21 maart 2013.