Geweld tegen kinderen

Het standpunt van de Kinderrechtencoalitie inzake lijfstraffen/pedagogische tik (2015).

Het Comité voor de Rechten van het kind organsieert minimum één keer per jaar een 'Day of General Discussion'. Deze gaat over Violence against children within the family and in school, 2001.

Het Comité voor de Rechten van het kind organsieert minimum één keer per jaar een 'Day of General Discussion'.

De 'UN-Secrety-General's Study on Violence against Children' is een wereldomvattende studie naar de aard, omvang en oorzaken van geweld tegen kinderen.

De VN speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal over Geweld tegen kinderen, Mevr. Marta Santos Pais , heeft een website gelanceerd

Verslag van de Conferentie over geweld tegen kinderen in België en in de wereld (2006).

Op deze schitterende site komt u alles te weten over het afschaffen van lijfstraffen en de stand van zaken in de wereld rond dit thema.

Een "General Comment" of Algemeen Commentaar is een gezaghebbende leidraad voor de interpretatie van het door de Commentaar behandeld onderwerp.

Bij het afsluiten van de 42ste sessie van het Comité voor de rechten van het kind op 2 juni 2006 werd een nieuw algemeen commentaar (nr. 8) aangenomen betreffende lijfstraffen.

Op 9 juni 2006 heeft de commmissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa een document over lijfstraffen en kinderen gepubliceerd.

De Raad van Europa lanceerde een initiatief tegen lijfstraffen voor kinderen en dit binnen het kader van 'Building a Europe for and with Children'.

Het Initieel rapport van België met betrekking tot het facultatief protocol bij het IVRK inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie

Slotbeschouwingen van het Comité voor de Rechten van het Kind bij het initieel rapport van België met betrekking tot het facultatief protocol bij het IVRK inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie.

Het actieplan tegen mensenhandel (2012-2014) verdedigt minderjarige vreemdelingen die het slachtoffer zijn van mensenhandel en/of uitbuiting

Deze publicatie is de vijfde in een serie van rapporten van Innocenti Research Institute,

Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie

De Hogeschool West-Vlaanderen  ontwikkelde een lessenreeks met als doel het pestgedrag in het secundair onderwijs terug te dringen.

Ons land moet lijfstraffen voor kinderen expliciet verbieden. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten (besluit 2015).

Op 12 maart 2012 ging het meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling van start.

Het rapport 'Behind Closed Doors: The Impact of Domestic Violence on Children' is het resultaat van een samenwerking tussen UNICEF en The Body Shop International.

Op 16 oktober 2013 bracht The International NGO Council on Violence Against Children (INCO) een rapport uit over geweld bij kinderen binnen de jeugdbescherming,

Dit rapport laat zien hoe 5 jaar na de VN-studie over geweld tegen kinderen nog steeds miljoenen kinderen worden misbruikt door hun oudes, leerkrachten, zorgverstrekkers en werkgevers.

In het deze jaarlijkse rapporten worden de belangrijkste ontwikkelingen en initiatieven op mondiaal, regionaal en nationaal niveau aangehaald.

Het Vlaams netwerk kies kleur tegen pesten engageert zich om het pestthema bespreekbaar te maken/houden

CRINMAIL over geweld tegen kinderen.

Op 18 november 2009 nam het Comité van Ministers van de Raad van Europa de 'Guidelines on Integrated National Strategies for the Protection of Children from Violence' aan.

Op vraag van Yeti, het tienerblad van Klasse, voerde Trendwolves een ongewoon onderzoek uit over pesten.

III World Congress Outcome Document 'The Rio Declaration and Call for Action' is het outcome document van het World Congress III against the Sexual Exploitation of Children and Adolescents.

Deze site informeert over de problematiek van kinderpornografie op internet.

Tijdens de 28ste conferentie van de Ministers van Justitie in Lanzarote op 25 en 26 oktober 2007 werd de Conventie voor de bescherming van Kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksuele mishandeling aangenomen. 

De Kinderrechtencoalitie, de Gezinsbond, de Vlaamse Jeugdraad en het Steunpunt Jeugd ondersteunen het advies van het Kinderrechtencommissariaat (2006) voor het invoeren van een nultolerantie voor geweld op minderjarigen.

De World Day for Prevention of Child Abuse vond voor het eerst plaats in 2000 met als hoofdoel de preventie van kindermishandeling wereldwijd.