Gelijke kansen

Position paper over definitieve uitsluitingen in het onderwijs (2014).

Position paper van de Kinderrechtencoalitie over levensbeschouwelijke tekenen in het onderwijs (2015)

Verschillende beleidsdomeinen, zoals het gelijkekansen-, het jeugd-, het cultuur-, het welzijnsbeleid, gebruiken de bestaande diversiteit in onze samenleving steeds vaker als uitgangspunt. Dit geldt ook voor het onderwijs. Diversiteit zouden wij hier als volgt willen definiëren: alle mogelijke verschillen die kunnen bestaan tussen mensen die in onze maatschappij samenleven, op het vlak van gender, huidskleur, sociale achtergrond, seksuele geaardheid, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, religie, levensbeschouwing, leeftijd, etniciteit,…

Een Brede School is:
Een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren waaronder één of meerdere scholen
- die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school
- met als doel maximale ontwikkelingskansen
- voor álle kinderen en jongeren.

Een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie. De concrete werking hangt af van de lokale context

Rapport "Welk recht op onderwijs voor kinderen in precair verblijf. Een analyse van de situatie van kinderen zonder wettig verblijfsstatuut of met een precair verblijfsstatuut in het lager onderwijs in België.”

Ontwerpdecreet met kindeffectrapportage (29 maart 2002).

Deze publicatie is de vierde in een serie van rapporten, bedoeld om de verwezenlijkingen van geïndustrialiseerde landen op te volgen op het vlak van noden van jongeren.

Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit.

In 1995 onstond in de Algemene Raad Van de Vlaamse Onderwijsraad het idee om een vaste themagroep 'relatie gewoon-buitengewoon onderwijs' op te richten met de bedoeling na te denken over een structureel model met betrekking tot de relatie tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Dit leidde uiteindelijk tot de aanname van een advies over inclusief onderwijs, dat een denkkader m.b.t. inclusief onderwijs beschrijft.

Bekijk de pdf. 

UNICEF België luidt de alarmbel. Ons onderwijssysteem is niet fair. In ons land weegt de socio-economische achtergrond van een kind zwaar door op zijn leerprestaties.

Het ontwerp van decreet zet betekenisvolle stappen in de implementatie van artikel 24 van het Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap.