Europa

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13.
De tekst van het Verdrag is weergegeven zoals gewijzigd door de bepalingen van Protocol Nr. 14 (ETS Nr 194), vanaf de datum van inwerkingtreding per 1 juni 2010. 

Europese Conferentie over het Belang van het Kind (Brussel, 9-10 december 2014).

Publicatie 'The best interests of the child – A dialogue between theory and practice' (2016)

Op 2 maart 2016 keurde de Raad van Europa haar Strategie Kinderrechten 2016-2021 definitief goed.

Op 15 februari 2012 heeft het Comité van Ministers de nieuwe Europese Strategie voor de Rechten van het Kind 2012 - 2015 goedgekeurd.

EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind, die de Raad op 10 december 2007 heeft aangenomen.

Bescherming en bevordering van de rechten van het kind is een van de doelstellingen van de Europese Unie. Alle beleidsmaatregelen en acties met een effect op kinderen moeten zodanig zijn ontworpen en worden uitgevoerd in overeenstemming met de belangen van het kind.

Officiële website van de Europese Unie.

In 2005 organiseerde de Kinderrechtencoalitie i.s.m. CODE de vierde regionale meeting van NGO coalities voor de rechten van het kind in Brussel. Voor verslag klik hier.

In april 2016 was de Kinderrechtencoalitie aanwezig op het 8ste regionale 'Children's rights Coalitions Forum' in Tallinn.

Na meer dan 10 jaar onderhandelen werd op 1 december 2009 het Verdrag van Lissabon van kracht. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de EU wordt de bescherming van kinderrechten specifiek vermeld als een EU doelstellling.

Nils Muižnieks werd verkozen als mensenrechtencommissaris op 24 januari 2012. Hij is de 3de commissaris, na Tomas Hammarberg (2006-2012) en Alvaro Gil-Robles (1999-2006).

Het FRA heeft op 25 maart 2009 een nieuw rapport voorgesteld over ‘Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European Union’.

Nieuwe gids over relatie Europese wetgeving en kinderrechten (2015)

Rapport over de kinderhandel in de Europese Unie. Werd door het Europees Grondrechtenbureau gepubliceerd op 7.07.2009.

Rapport van de Raad van Europa over het jeugdbeleid in België (2012).

Fundamental Rights Agency: rapport 2014, met hoofdstuk over de rechten van het kind

Het verslagboek 'A contribution to youth work and youth policy in Europe' blikt terug op het Belgische EU-voorzitterschap Jeugd en bevat een uitgebreide beschrijving van de verschillende discussiemomenten, activiteiten en conferenties die tijdens het voorzitterschap werden georganiseerd.

Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Europese Commissie raadpleegde publiek over kinderrechten in 2010.

In 2008 bezocht de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Thomas Hammarberg, ons land. N.a.v. dit bezoek schreef hij een rapport.