België

Eerste rapport van de Belgische NGO's over implementatie van IVRK in Belgie (september 2001).

Tweede alternatief rapport van de NGO's over de toepassing van het IVRK in België.

De Nederlandse versie: klik hier

Het rapport “Dat denken wij ervan!”, gepubliceerd in het kader van het door UNICEF België gecoördineerde “What do you think?”-project in samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad en de Conseil de la Jeunesse, richt zich vooral tot het Comité voor de Rechten van het Kind, maar wil ook beleidsmakers in eigen land ertoe aanzetten om actief rond kinderrechten aan de slag te gaan. Want ook al hebben de meeste kinderen in België toegang tot zuiver water, medische zorg en opvoeding, toch worden sommige rechten van de kinderen geschonden in ons land.

Slotbeschouwingen van het Comité voor de Rechten van het Kind m.b.t. de implementatie van het IVRK in België (juni 2002).

Het Comité heeft op 11 juni 2010 haar slotbeschouwingen of concluding observations bij het derde periodieke rapport van België geformuleerd.

Derde periodieke rapport dat de maatregelen bevat die de Belgische regeringen namen in uitvoering van het IVRK in de periode van begin januari 2002 tot eind juni 2007. 

Het initieel rapport België facultatief protocol IVRK kinderprostitutie geeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, §1 van het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, een overzicht van de verscheidene initiatieven die België heeft genomen tot 2008, maar tevens van de moeilijkheden die nog rijzen en van de doelstellingen die de verscheidene Belgische regeringen alvast vooropstellen. 

Initieel rapport België facultatief protocol IVRK kinderen in gewapend conflict.

De slotbeschouwingen van het Comité Initieel rapport België facultatief protocol kinderprostitutie.

Bekijk het word-document. 

Samen met CODE, UNICEF België, de DGDE en de Kinderrechtencommissaris organiseerde de Kinderrechtencoalitie op 2 december 2010 een interparlementaire ontmoeting in commissiezaal M in de Senaat en stelden zij de slotbeschouwingen van het Comité voor de Rechten van het Kind aan België voor.

Klik hier voor meer info. 

Position paper van de Kinderrechtencoalitie over een federaal coördinerend minister kinderrechten (2014).

Wet tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind.

N.a.v. de federale verkiezingen in 2003 eisten een breed draagvlak van kinderrechtenorganisaties dat een aantal essentiële thema's worden opgenomen in het regeerakkoord.

Op 21 juni organiseerde de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw ism de Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) een studiedag over de toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in België.

Het  Nationaal actieplan voor kinderen werd in 2005 aangenomen door de federale regering en door de regeringen van de gemeenschappen en gewesten.

Verslag van de kinderrechtencommissarissen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschappen over het 3de en 4de Rapport van België.

In 2005 reikte de Universiteit Antwerpen een eredoctoraat algemene verdiensten uit aan UNICEF. Om de aandacht voor kinderrechten gaande te houden, werd in samenwerking met UNICEF België een leerstoel kinderrechten opgericht. Het doel van de interdisciplinaire leerstoel is de verdere verspreiding van de basisprincipes van non-discriminatie, het belang van het kind, het recht op leven en ontwikkeling en het respect voor de mening van het kind, door onderwijs en vorming , onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Het Kinderrechtenmanifest is een initiatief van kinderrechtenactoren die een alternatief rapport indienden bij het Comité voor de Rechten van het Kind.

De ‘Lydia Chagoll Prijs – Voor een glimlach van een kind’ (bedrag 5000 €) wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon, groep of vereniging, die inspanningen levert om het respect naar kinderen, ongeacht hun afkomst of nationaliteit, groter te maken en onderdrukking en discriminatie tegen te gaan.

Ter voorbereiding van de ronde tafel 'Kinderrechten als hefboom voor positieve contacten tussen jongeren en politie' in 2016 schreef de Kinderrechtencoalitie een nota.