Armoede

Position paper van de Kinderrechtencoalitie over bedelen met kinderen (2013).

Op 3 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Homans, haar goedkeuring gegeven aan het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Op 3 juli 2015 keurde de Vlaamse regering het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2015-2019 goed. Het Kinderrechtencommissariaat schreef hierover een advies.

Een UNICEF-rapport (2016) schetst grimmig beeld van wat er staat te gebeuren voor de armste kinderen in de wereld.

Measuring Child Poverty: New league tables of child poverty in the world’s rich countries (2012).

Het ENOC video-project 'Austerity bites' geeft de kijk van kinderen en jongeren op de crisis.

Poverty is not a game: een game over armoede

Het Vlaams Armoede Steunpunt (VLAS) houdt zich bezig met longitudinale dataverzameling over gezinnen in armoede (2012-2015).

Het UNICEF Innocenti onderzoekcentrum publiceerde in 2007 Report Card 7 waarin een vergelijkend overzicht wordt gegeven van het welzijn van kinderen en jongeren in de rijkste landen ter wereld. Het rapport "child poverty in perspective: an overview of child well-being in rich countries" maakt een vergelijkende analyse van het welzijn van kinderen in 21 OESO-landen.

Deze site is bedoeld voor verenigingen, steden, gemeenten, beleidsmakers om anderen te sensibiliseren en actie te ondernemen om de armoede te bestrijden.

Ben je actief in een organisatie, een school, een instelling,…? Wil je vorming opzetten rond armoede? In deze databank vind je meer dan 100 vormingsmaterialen.

Who cares? Stappenplan voor een aanbeveling ter bestrijding van de kinderarmoede.

Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven

Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting maakt deel uit van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) is een programmatorische federale overheidsdienst opgericht in 2003 onder leiding van de voorzitter van het directiecomité: Julien Van Geertsom. De overheidsdienst streeft ernaar aan alle personen die door de mazen van het net van de sociale zekerheid vallen en in armoede leven, een menswaardig bestaan te waarborgen.

In het Kinderrechtenforum nr. 7 over Kinderen en jongeren in armoede staat een literatuurlijst met interessante publicaties over dit thema.

Advies kinderrechtencommissariaat 2010: Armoede en sociale uitsluiting

Innocenti Report Card 6: Child poverty in rich countries (2005)

Innocenti Report Card 1: A League Table of Child Poverty in Rich Nations (2000)

Het steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent, gesteund door de Vlaamse overheid, voerde een actieonderzoek uit.

Advies Kinderrechtencommissariaat: kinderen in energiearmoede.

De Vlaamse overheid wordt door de zesde staatshervorming bevoegd voor kinderbijslag.

'Implementation Handbook – Putting the Investing in Children Recommendation into Practice' .