Algemeen

Een "General Comment" of Algemeen Commentaar is een gezaghebbende leidraad voor de interpretatie van het door de Commentaar behandeld onderwerp. Voor de lidstaten bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind bevatten ze meer concrete aanbevelingen omtrent het in de praktijk brengen van de in het Verdrag gewaarborgde rechten. Dit eerste Algemeen Commentaar heeft betrekking op artikel 29 (1) van het Verdrag: de doelstellingen van het onderwijs.

Position Paper van de Kinderrechtencoalitie: Onderwijskwaliteit vanuit kinderrechtenperspectief (2015)

Position Paper van de Kinderrechtencoalitie over het leerlingenstatuut (2013).

Position Paper van de Kinderrechtencoalitie over inclusief onderwijs (2013).

Position paper van de Kinderrechtencoalitie over kinderrechteneducatie in het onderwijs (2014).

Position Paper van de Kinderrechtencoalitie over het tekort aan onderwijscapaciteit (2014). 

De lokale overlegplatforms (LOP’s) zijn verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van het Vlaamse onderwijskansenbeleid. Het jaarverslag geeft aan welke inspanningen de LOP's hebben geleverd op het vlak van gelijke onderwijskansen sinds de oprichting in 2002.

Het boek bevat statistische gegevens over verschillende aspecten van het onderwijs in Vlaanderen zoals leerlingen, diploma's, onderwijzend personeel, financiën, andere opleidingsvormen tijdens het schooljaar 2012-2013.

Is je kind langdurig afwezig wegens ziekte of ongeval, of is het chronisch ziek, dan heeft het onder bepaalde voorwaarden een tijdelijk recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis.

Wil je weten wat kan en niet kan op school? Hier vind je het antwoord op veelgestelde vragen over 25 thema's.

The Right to Education Project : maak kennis met de projecten en de mensen achter deze projecten, geef je mening en advies. U vindt er een pak informatie over het recht op onderwijs, gelijke kansen enz. enz.

De minister van onderwijs wil de kerntaken van het CLB helder en concreet aflijnen. 

Klachten van leerlingen en onderzoek maken duidelijk dat leerlingen onvoldoende weten hoe een CLB werkt en waar het CLB hen bij kan helpen en ondersteunen. Ze kennen het CLB enkel als medisch schooltoezicht en als adviesorgaan voor studiekeuze. Dit is bijzonder jammer want het CLB kan eigenlijk erg dicht bij leerlingen staan en kort op de bal spelen bij opduikende problemen.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid

 
 

Scholieren.com begon als persoonlijke HTML-pagina van de scholier Jon Geerars, toen 17. Eerst begonnen zijn klasgenootjes boekverslagen en werkstukken toe te sturen, niet veel later ontving Jon ook via de mail een groeiend aantal verslagen. Op 24 juli 1998 registreerde hij de domeinnaam Scholieren.com: inmiddels alweer 15 jaar geleden.

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is de officiële vertegenwoordiger van het Vlaams provinciaal onderwijs en behartigt als dusdanig de belangen van dit onderwijs bij diverse beleidsinstanties, departementen en organisaties.

Overzicht van onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behoort tot de drie grote onderwijsnetten die erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap.

Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIV + kindeffectrapport (17 oktober 2002).

In april 2012 werd het ‘Actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag’ publiek gemaakt en besproken in de commissie Onderwijs. Het Kinderrechtencommissariaat vindt het lovenswaardig dat er uitdrukkelijke aandacht is voor het recht op leren in de gemeenschapsinstellingen: een duidelijk engagement voor groepen kwetsbare jongeren. Ook de intenties om een positief en participatief schoolklimaat uit te tekenen en te stimuleren worden geapprecieerd (2012).

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies over de conceptnota ‘Samen tegen schooluitval’ (2016).

Het Kinderrechtencommissariaat schreef een advies 'Leerlingenbegeleiding: duidelijke krijtlijnen vertalen naar toegankelijke zorg' (2016).

Rapport UNICEF: Teaching and Learning about Child Rights: a study of implementation in 26 countries.

Advies Kinderrechtencommissariaat: leerlinggegevens overdragen als kinderen van school veranderen?

Scholieren hebben rechten en plichten. Een van de belangrijkste is het recht om ingeschreven te worden in de school van keuze.

Op 6 mei 2015 stelde het Kinderrechtencommissariaat zijn dossier 'Straffe school. De grenzen van sanctioneren verkend' voor.

Site Scholierenkoepel: hoe zit het met jouw rechten op school?