Standpunten en adviezen van de Kinderrechtencoalitie worden altijd uitgewerkt en goedgekeurd door de lidorganisaties.

Er wordt een tekstvoorstel gemaakt door het secretariaat, hetzij op basis van eerdere standpunten, hetzij op basis van een expertenwerkgroep. Lidorganisaties krijgen de tijd om feedback te geven. De definitieve tekst wordt teruggekoppeld en goedgekeurd op de eerstvolgende Algemene Vergadering of per schriftelijk akkoord.

Standpunten en adviezen worden verspreid via de nieuwsbrief, de lidorganisaties of gerichte mailings aan politici en beleidsmakers.

Wil je onze adviezen gebruiken of delen, dan horen wij dat graag!