Tot ziens, Farah!

Half februari 2017 vertrok Farah Laporte bij de Kinderrechtencoalitie. Zij is nu coördinator van de nieuwe Gentse organisatie Refu Interim.We vroegen Farah Laporte om een terugblik op de zes jaar waarin ze coördinator was van de Kinderrechtencoalitie. Welke ervaringen en inzichten over kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie blijven haar vooral bij?

Farah Laporte: In de afgelopen zes jaar kwamen de rechten van kinderen in een kwetsbare situatie steeds meer onder druk. Een beleid gericht op besparingen en decentralisatie verscherpt al langer bestaande pijnpunten voor kinderen in armoede. Het onderwijs produceert nog steeds ongelijkheden, in plaats van ze weg te werken. Discriminatie en racisme hebben een zware impact op het emotioneel welzijn en de ontwikkeling van kinderen met een migratieachtergrond. Het huidig asiel- en migratiebeleid houdt onvoldoende rekening met de situatie van kinderen op de vlucht. In de geest van het Kinderrechtenverdrag gelden rechten van kinderen voor iedereen, zonder onderscheid. Maar vandaag, 28 jaar na de afkondiging van  het Kinderrechtenverdrag, wordt dat nog altijd niet gerealiseerd. De opdracht van de Kinderrechtencoalitie om dit te monitoren en hierover te rapporteren aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind, moet meer in de verf worden gezet.

Ik ervaar wel dat het principe van participatie en inspraak van kinderen terrein wint. Mensen, organisaties en instanties zijn er zich meer en meer van bewust dat kinderen een eigen stem hebben, en dat ze die moeten laten horen. Al blijft het een hardnekkige misvatting dat participatie betekent dat we zomaar alles moeten doen wat kinderen zeggen. En een symbolische bevraging of een eenmalige bijeenkomst waar kinderen hun mening kunnen uiten, volstaat ook niet om het hokje 'participatie' af te vinken. We moeten kinderen bij het hele proces, van start tot einde, betrekken. We moeten hen uitleggen wat er met hun mening gebeurt en ook waarom iets niet gebeurt. Lidorganisaties van de coalitie werken hard om participatie van kinderen mogelijk te maken en om organisaties en beleidsmakers hierover te informeren. Het is onze opdracht om die boodschap mee uit te dragen en hun werk te versterken. 

In de jongste jaren slaagde de Kinderrechtencoalitie erin om zich versterken. Samen met de lidorganisaties slaagden we er in om de positie van kinderen bij belangrijke maatschappelijke thema's zoals discriminatie en racisme, migratie, armoede en onderwijs op de agenda te zetten. Niet alleen bij het grote publiek, maar ook bij beleidsmakers. En dat in een periode waarin het middenveld onder vuur ligt en jarenlange besparingen onze werking en groeikansen beperken. We mogen bijzonder trots zijn op wat we hebben verwezenlijkt, met weinig middelen maar met groot enthousiasme van onze achterban. De Kinderrechtencoalitie bekleedt een unieke positie in het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid en we slagen er ook in om die positie sterker uit te bouwen. Ik hoop van harte dat de coalitie dat in de komende jaren kan verderzetten.